Skip Navigation

Content Policy

 

Deze Deedmob Content Policy is van toepassing op alle informatie, documenten, afbeeldingen, afbeeldingen van minderjarigen of gegevens die u als Deedmob-gebruiker, een organisatie (zoals Goed Doel of sociale organisatie) of een bezoeker van de Deedmob-website(s) mag uploaden op de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app. Inclusief, maar niet beperkt tot gebruikersregistratie, deelname, openbaar delen, plaatsen, uploaden, koppelen, downloaden en overdragen, bekijken, bloggen, opmerkingen, chatroom, bulletin board en forumdeelname, of het indienen of verzenden van inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot afbeeldingen, kunst, software, code, gegevens, tekst, video, audio, tekst, meningen, beschrijvingen enz. ('Materialen').

 

Scope

 

Deze Deedmob Content Policy maakt deel uit van de Deedmob Algemene Voorwaarden. en de gebruiksvoorwaarden van Deedmob en, waar van toepassing, de Deedmob verwerkingsovereenkomst geïntegreerd en deze Content Policy van Deedmob toepassen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van deze Content Policy en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Content Policy voor zover dit conflict inhoudt.

 

Beveiliging en Privacy

 

Persoonlijke informatie: informatie die via formulieren op de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app aan Deedmob wordt verstrekt, wordt beheerd volgens het Privacy Policy (privacyverklaring) van Deedmob.

Gebruikersaccount, wachtwoord en beveiliging: wanneer u een Deedmob-account instelt in overeenstemming met de Deedmob Algemene Voorwaarden en de verwerkingsovereenkomst, bent u volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in om Deedmob onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging hier. Deedmob is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt oplopen als iemand anders uw wachtwoord of account gebruikt, met of zonder uw medeweten. U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Deedmob of een andere partij lijdt doordat iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt. U mag op geen enkel moment het account van iemand anders gebruiken, zonder toestemming van de rekeninghouder.

 

Geen onwettig of verboden gebruik: u stemt ermee in dat u de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden is door deze Content Policy. U mag niet:

 1. Materiaal uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen dat onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy van een ander is, hatelijk of raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend;
 2. Gebruik de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app, materialen, Deedmob-services of -activiteiten om een ​​ander te "stalken" of anderszins lastig te vallen of te schaden;
 3. Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, een Deedmob-functionaris, forumleider, gids of organisatie, of uw relatie met een persoon of entiteit valselijk vermelden of anderszins verkeerd weergeven of persoonlijke gegevens over andere gebruikers verzamelen of opslaan in verband met de verboden gedrag en activiteiten;
 4. Kopregels maken of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van inhoud die wordt verzonden via de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app te verbergen;
 5. Inhoud uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen die U niet het recht hebt om beschikbaar te stellen onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die is geleerd of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten);
 6. Uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten ("Rechten") van een partij;
 7. Ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, "junk mail", "spam", "kettingbrieven", "piramideschema's" of enige andere vorm van uitnodiging uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen;
 8. Uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van materiaal dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 9. U mag de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app niet gebruiken op een manier die de Deedmob-server of -netwerkverbindingen kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken verbonden met de Deedmob-website, Deedmob Platform of Deedmob-app of het gebruik en genot van de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app door een andere derden partij verstoren;
 10. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een Deedmob-server, door middel van hacken, wachtwoord phishing of andere methoden of materiaal verkrijgen of proberen te verkrijgen of informatie via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld via de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app;
 11. Opzettelijk of onopzettelijk inbreuk maken op toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, voorschriften afgekondigd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, alle regels van een nationale of andere effectenbeurs en alle wettelijke bepalingen;

Auteursrechtelijke machtiging: het auteursrecht op alle inhoud die op de Deedmob-website(s) of het Deedmob-platform of de Deedmob-app is geplaatst, is eigendom van DeedMob B.V.. Het is niet toegestaan ​​om inhoud van Deedmob te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deedmob.

 

Meldingen en aankondigingen

 

Uitsluitingen van garantie: de materialen van Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app, evenals het Deedmob-platform en de Deedmob-app worden aangeboden door DeedMob B.V. en / of haar wereldwijde directe of indirecte dochterondernemingen en gelieerde bedrijven ("Deedmob") als een service aan haar klanten, aan u. U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

 • UW GEBRUIK VAN DEEDMOB-WEBSITE(S), DEEDMOB-PLATFORM OF DEEDMOB-APP EN MATERIALEN IS OP EIGEN RISICO EN DAT DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN ENIGE SOORT INCLUSIEF GARANTIE, VERHANDELBAARHEID, VERKOOPBAARHEID INTELLECTUELE EIGENDOM OF GESCHIKTHEID VOOR ELK BEPAALD DOEL.
 • ELK MATERIAAL DAT GEUPLOAD IS OF OP ANDERE WIJZE IS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN WORDT GEDAAN OP UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN U ZAL ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE APPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE UIT DE DOWNLOAD VAN EEN DERGELIJK MATERIAAL WORDEN VEROORZAAKT.
 • DEEDMOB OF HAAR LEVERANCIERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE DEEDMOB-WEBSITE(S) TE GEBRUIKEN DEEDMOB APP, ZELFS ALS DEEDMOB IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE VERBODEN, IS DEZE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING.

 

Beperking van aansprakelijkheid: U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DEEDMOB B.V. EN HAAR LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U VOOR:

 • DEEDMOB EN / OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, AL DAN NIET IN EEN HANDELING VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE TIO OF OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN ENIGE SOFTWARE, DOCUMENTEN, LEVERING OF HET NIET-LEVEREN VAN DIENSTEN, OF INFORMATIE BESCHIKBAAR VAN DE DEEDMOB-WEBSITE(S), DEEDMOB-PLATFORM OF DEEDMOB-APP.
 • ELK VERLIES OF SCHADE DIE DOOR U KAN WORDEN VEROORZAAKT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN ENIGE BETROUWBAARHEID DIE DOOR U WORDT GEPLAATST VOOR DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF HET BESTAAN VAN ENIGE INHOUD, OF WIJZIGINGEN DIE DEEDMOB AAN DE SERVICES, DOCUMENTEN KUNNEN VERANDEREN , DEEDMOB-WEBSITE(S), DEEDMOB-PLATFORM OF DEEDMOB-APP, INHOUD OF VOOR ENIGE PERMANENTE OF TIJDELIJKE BEËINDIGING IN DE AANBIEDING VAN DE DEMO-WEBSITE, DEEDMOB-PLATFORM OF DEEDMOB-APP (OF ENIGE FUNCTIES IN DE DEEDMOB-WEBSITE(S), DEEDMOB-PLATFORM OF DEEDMOB-APP) OF INDIEN VAN TOEPASSING, UW FALEN OM UW WACHTWOORD OF ACCOUNTGEGEVENS VEILIG EN VERTROUWELIJK TE HOUDEN;
 • DEZE BEPERKINGEN OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DEEDMOB ZIJN VAN TOEPASSING OF DEEDMOB IS GEADVISEERD OF MOET WORDEN GEWETEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN.

 

Schadeloosstelling: u stemt ermee in om DeedMob B.V. en zijn functionarissen, agenten, werknemers, partners en licentiegevers te vrijwaren en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit inhoud die u indient, plaatst, verzenden of anderszins beschikbaar stellen via de Deedmob-website, Deedmob Platform of Deedmob-app, Uw gebruik van de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app, Uw verbinding met de Deedmob-website, Deedmob Platform of Deedmob-app, Uw schending van deze Content Policy of site-specifieke Content Policy of uw schending van rechten van een ander.

Nauwkeurigheid en volledigheid: Deedmob biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items op de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app.

Wijzigingen en updates: DeedMob B.V. behoudt zich het recht voor om Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of tijdelijk, permanent of permanent te beëindigen. Deedmob kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app of in de daarin beschreven producten. Deedmob verplicht zich niet om de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app bij te werken.

 

Inhoudelijke kennisgevingen

 

Eigendom: U erkent en gaat ermee akkoord dat Deedmob alle wettelijke rechten, titels en belangen bezit in en op de materialen en Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app, inclusief handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende kenmerken van DeedMob B.V.. merk-kenmerken daarin (ongeacht of die rechten zijn geregistreerd of niet, en waar ook ter wereld die rechten kunnen bestaan), en dat ze worden beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. Ze mogen op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deedmob. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, verleent Deedmob geen expliciet of impliciet recht aan u op grond van patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen.

 

Vertalingen: waar Deedmob u een vertaling van de Engelstalige versie van deze Content Policy heeft verstrekt, stemt u ermee in dat de vertaling alleen voor uw gemak wordt verstrekt en dat de Engelstalige versies van deze Content Policy van toepassing zijn op uw relatie met Deedmob. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de Engelstalige versie van de Content Policy en de vertaling, heeft de Engelstalige versie voorrang.

 

Inhoud van derden: Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app kan door gebruikers of derden ingediende inhoud bevatten; dergelijke inhoud wordt niet beoordeeld, goedgekeurd van of door Deedmob en wordt uitsluitend aangeboden voor het gemak van onze klanten en gebruikers. DeedMob B.V. is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor door derden ingediende of verstrekte inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen of schade van welke aard dan ook. ELK MATERIAAL DAT GEUPLOAD IS OF OP ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN IS GEDAAN OP UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE APPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN DE DOWNLOAD VAN DERGELIJK MATERIAAL. Door uw gebruik gaat u ermee akkoord dat u het gebruik van inhoud van derden moet evalueren en alle risico's moet dragen, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. Alle berichten en gebruik van de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app vallen onder deze Content Policy en andere programma- en sitespecifieke voorwaarden.

Deedmob productkennisgevingen en informatie

 

Beperkingen: MET BETREKKING TOT INFORMATIE OVER DEEDMOB-PRODUCTEN OP DE WEBSITE(S) MET OF GEEN LICENTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DOOR RECHTSVERWERKING OF ANDERSZINS, AAN ELKE DEEDMOB INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN WORDT VERLEEND VAN DE WEBSITE(S). UITZONDERLIJK IN DE DEMO ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEEDMOB VOOR VERKOOPVOORWAARDEN PRODUCTEN, DEEDMOB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, EN DEEDMOB WIJST ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET BETREKKING TOT VERKOOP EN / OF HET GEBRUIK VAN DEEDMOB producten, waaronder RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF GARANTIE MET BETREKKING TOT geschiktheid voor een bepaald doel, de verhandelbaarheid of inbreuken op een octrooi, auteursrecht of andere INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT.

DE DOCUMENTEN EN AANVERWANTE GRAFISCHE GEGEVENS, AL DAN NIET VAN DEEDMOB, VAN ORGANISATIES (ZOALS GOED DOEL OF SOCIALE ORGANISATIE) OF DERDEN, GEPUBLICEERD OP DE DEMO-WEBSITE, DEEDMOB-PLATFORM, DEEDMOB-WEBSITE(S) OF DEEDMOB-APP KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF FOUTEN BEVATTEN.

 

Deedmob kan, in gepaste omstandigheden, een rekeninghouder, gebruiker of abonnee op Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app beëindigen als hij of zij inbreuk maakt op deze Content Policy, de Deedmob Algemene Voorwaarden, Deedmob Privacy Policy of de Deedmob verwerkingsovereenkomst.

 

Niet-goedkeuring: Deedmob onderschrijft geen productplaatsing of enige mening, aanbeveling of advies daarin, en Deedmob verwerpt uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met het promoten van materialen. Deedmob staat geen inbreukmakende activiteiten op het auteursrecht en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op haar Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app toe, en Deedmob zal materialen verwijderen indien naar behoren op de hoogte wordt gebracht dat een dergelijke inzending inbreuk maakt op andermans intellectuele eigendomsrechten. DeedMob B.V. behoudt zich het recht voor om materialen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

 

Eigendom: Tenzij anders overeengekomen, claimt DeedMob B.V. geen eigendom van materialen die door u zijn ingediend, gepost, verzonden, beschikbaar gesteld of weergegeven op of via de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app. Deedmob is niet verplicht om ingezonden materialen te plaatsen of te gebruiken. Materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt naar of plaatst op een Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd.

 

Licentie: Tenzij anders vermeld op de Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app, Privacy Policy of Algemene Voorwaarden, door dergelijke materialen te plaatsen, weer te geven, te uploaden, in te voeren, aan te bieden of in te dienen, verleent u Deedmob, zijn sublicentiehouders en Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Gebruikers van Deedmob App, een eeuwigdurende, onherroepelijke, gratis en volledig sublicentieerbare licentie voor gebruik wereldwijd, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie, voor gebruik, distributie, reproductie, wijziging, aanpassing, publicatie, vertaling, publiekelijk optreden Materialen (geheel of gedeeltelijk) en om dergelijke materialen in andere werken op te nemen in elk formaat of medium dat nu bekend is of later is ontwikkeld voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

 

Garanties en verklaringen: door het plaatsen of indienen van materialen garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw inzending bezit of anderszins beheert, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die u nodig hebt om de te verstrekken, te posten, te uploaden, in te voeren of in te dienen Gebruikersinhoud. Voor zover het ingediende materiaal afbeeldingen, foto's, afbeeldingen of grafische weergaven geheel of gedeeltelijk ("afbeeldingen") bevat, garandeert en verklaart u dat (a) u de auteursrechteigenaar van dergelijke afbeeldingen bent, of dat de auteursrechteigenaar van dergelijke afbeeldingen hebben u toestemming gegeven om dergelijke afbeeldingen of enige inhoud en / of afbeeldingen in dergelijke afbeeldingen te gebruiken in overeenstemming met de manier en het doel van uw gebruik en zoals anderszins toegestaan ​​door deze Content Policy en de materialen, (b) u hebt de rechten noodzakelijk om de licenties en sublicenties te verlenen die worden beschreven in deze Content Policy, en (c) dat elke persoon die wordt afgebeeld in dergelijke afbeeldingen, indien aanwezig, toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de afbeeldingen zoals uiteengezet in de Content Policy van Deedmob.

 

Moderatie of pre-screening: U erkent dat DeedMob B.V. al dan niet gebruikersinhoud kan modereren of vooraf screenen. Deedmob en zijn aangestelden behouden zich het recht voor, naar eigen goeddunken van Deedmob, om materialen vooraf te screenen, te weigeren of te verwijderen van haar Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app. Deedmob is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke Gebruikersinhoud, ongeacht of deze voortvloeit uit de wetgeving op het gebied van auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins. Zonder het voorgaande te beperken, heeft Deedmob het recht om materialen te verwijderen die in strijd zijn met deze Content Policy.

Links naar ander materiaal of sites

 

De gelinkte sites vallen niet onder de controle van DeedMob B.V. en Deedmob is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site of een link op een gelinkte site. Deedmob behoudt zich het recht voor om elke link of koppelingsprogramma op elk moment te beëindigen. Deedmob onderschrijft geen bedrijven of producten waarnaar zij linkt en behoudt zich het recht voor om dit als zodanig op haar webpagina's te vermelden. Als u besluit toegang te krijgen tot sites van derden die aan deze site zijn gekoppeld, doet u dit volledig op eigen risico.

 

Algemeen

 

Deedmob kan deze Content Policy op elk moment herzien door dit bericht bij te werken. Bezoek deze pagina van tijd tot tijd om het dan geldende Content Policy te lezen, omdat deze bindend voor u zijn. Bepaalde bepalingen van deze Content Policy kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangeduide juridische kennisgevingen of voorwaarden op specifieke Deedmob-website(s), Deedmob Platform of Deedmob-app.

 

Copyright © Deedmob B.V.. All rights reserved. DeedMob B.V..
Powered by Deed‌mob Tools ·